Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden Neurofeedback training bij Verbeter Presteren

Artikel 1.
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Verbeter Presteren en de cliënt.

Artikel 2.
Afspraken dienen uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet nakomen van deze afspraak is Verbeter Presteren gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 3.
De door Verbeter Presteren aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4.
Voldoet de cliënt niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is Verbeter Presteren zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 5.
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,-.

Artikel 6.
Bij betalingsachterstand is Verbeter Presteren gerechtigd - tenzij dit onoverkomelijk nadelig is voor het verloop van de behandeling - verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.